Information

Stöde Södra Viltvårdsområde (18 622 ha) ingår i Norra Hälsinglands älgförvaltningsområde (ca 780 000 ha) som lyder under länsstyrelsen i Gävle. Se karta

SSVVO är ett eget älgskötselområde (ÄSO) och har som sådant en älgstam att förvalta.

Målen ska utgå från att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna. Förvaltningen ska även ta hänsyn till allmänna intressen.

Rovdjur, motverkande av trafikolyckor med älg, samt inverkan på biologisk mångfald är därmed viktiga.

Inom Stöde Södra bedrivs bedrivs även småviltsjakt och viltvård.

Sedan några är också SSVVO ansvarig för kronviltsförvaltning inom de geografiska området dock har man här länsstyrelsen i Västernorrland som huvudman.